จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม(บริเวณที่ดินนางรัศมี โฉมไสว) ถึงที่ดินนางสาวเพ็ญจันทร์ ปั้นคำ หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะกรูด ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทคอนกรีตขนายส่วนหูช้างช่วงบริเวณที่ดินนางสมบุญ กันภุมมา ถึงที่ดินนายวิเชียร โม้หมุน หมู่ที่ 6 บ้านหนองไก่ห้าว ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง