จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่ดินนายดำรงศักดิ์ มังวงษ์ถึงที่ดินนายไพสิงห์ แสนทวี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ ม.2 บ้านเตาถ่าน ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงหมายเลข 3326 ถึงที่ดินนายบุญยืน สวัสดีเจริญ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 5 บ้านทรัพย์ดีปรี ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดินนางโสภี ผ่องทอง ถึงที่ดินนางสาวมะลิ โพธิ์วัด ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 444.50 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 6 บ้านหนองไก่ห้าว ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ม.8 บ้านอุตสาหกรรม จำนวน 7 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดินนางปลั่ง พ่วงศรี ถึงที่ดินนายมานพ อิ่มชื่น หมู่ที่ 1 บ้านยางโทน ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนทางหลวงหมายเลข 2219 ถึงทางไปบ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาแดง ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตะแบก-ยางโทน บริเวณหน้าวัดหนองตะแบก หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะแบก ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติก จากถนนทางหลวงหมายเลข 3326 ถึงบริเวณที่ดินนางอุษา ปานยิ้ม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)