บริการ E-Service

ให้คุณจัดการงานด้านเอกสารง่ายๆด้วยตัวคุณเอง ตลอด 24 ชั่วโมง ลดเวลา ลดขั้นตอนในการติดต่อกับ อบต.

เลือกความต้องการของคุณ

คุณสามารถเลือกความต้องการได้จาก Link ด้านล่าง

ให้บริการจัดเก็บขยะ

ท่านสามารถยื่นขอรับบริการจัดเก็บขยะ ขอถังขยะ หรือยกเลิกจัดเก็บขยะของ อบต.ยางโทน ได้ที่นี่ โดยทันที

ยื่นคำร้องออนไลน์

ยื่นแบบคำร้องออนไลน์ เพื่อขอดำเนินการเรื่องต่างๆ ยื่นขณะนี้ อบต.ได้รับทันที ดำเนินการได้รวดเร็วลดขั้นตอนและเวลา

ขึ้นทะเบียน

ท่านสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุสังกัดอบต.ยางโทน ได้ที่นี่ โดยทันที จัดส่งเอกสารทันที

รับสมัครเด็ก เข้าเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประกาศรับสมัครเด็กในเขตพื้นที่ อายุระหว่าง 2 – 3 ปี เข้าเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครเรียน ได้ที่ QR code จากสัญญลักษณ์ทางด้านขวามือ

ขอรับบริการจัดเก็บขยะ

ท่านสามารถยื่นขอรับบริการจัดเก็บขยะ ขอถังขยะ หรือยกเลิกจัดเก็บขยะของ อบต.ยางโทน ได้ที่นี่ โดยทันที

ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

ท่านสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุสังกัดอบต.ยางโทน ได้ที่นี่ โดยทันที จัดส่งเอกสารทันที

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.ยางโทน

ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด ขอขอบคุณ

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)