บริการ E-Service

ให้คุณจัดการงานด้านเอกสารง่ายๆด้วยตัวคุณเอง ตลอด 24 ชั่วโมง ลดเวลา ลดขั้นตอนในการติดต่อกับ อบต.

เลือกความต้องการของคุณ

คุณสามารถเลือกความต้องการได้จาก Link ด้านล่าง

แบบเอกสาร

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆของ อบต.ที่ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อประกอบการยื่นเอกสารขอรับบริการด้านต่างๆกับอบต.

ยื่นคำร้องออนไลน์

ยื่นแบบคำร้องออนไลน์ เพื่อขอดำเนินการเรื่องต่างๆ ยื่นขณะนี้ อบต.ได้รับทันที ดำเนินการได้รวดเร็วลดขั้นตอนและเวลา

คู่มือประชาชน

ข้อมูลสำหรับติดต่อขอรับบริการกับ อบต. เพื่อจะได้เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วนไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่าย

รับสมัครเด็ก เข้าเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประกาศรับสมัครเด็กในเขตพื้นที่ อายุระหว่าง 2 – 3 ปี เข้าเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครเรียน ได้ที่ QR code จากสัญญลักษณ์ทางด้านขวามือ

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ยางโทน

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของอบต.ยางโทน สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.ยางโทน

ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด ขอขอบคุณ

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)