วิสัยทัศน์

คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสการพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

เจตน์จำนงค์สุจริตผู้บริหาร

นายวิเชียร บุตรวงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลยางโทน

vichen2

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสารของอบต. ประกาศ กำหนดการต่างๆ เรื่องประชาสัมพันธ์ทั่วไปให้ประชาชนรับทราบ

กิจกรรม/โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการต่างๆของ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้างตามความต้องการของอบต. และโครงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่

ยางโทนพัฒนา

งานซ่อมแซม ทำนุบำรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตพื้นที่ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสะดวก

ข่าวสาร อบต.ล่าสุด

 

ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร พืช ประมง ปศุสัตว์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นี้เท่านั้น รีบเลยอย่ารอช้านะครับ ผู้เยี่ยมชม: 4 FacebookTwitterLine

 

แนวทางการปฎิบัติ ตามมาตรการผ่อนคลาย

ในช่วงนี้รัฐบาลกำหนดขยายเวลาการควบคุมการดำเนินการป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมด้วยมาตรการผ่อนคลายหลายอย่าง มีรายละเอียดอะไรบ้าง สามารถตรวจสอบได้ดังนี้ ผู้เยี่ยมชม: 2 FacebookTwitterLine

รับสมัครเด็ก เข้าเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประกาศรับสมัครเด็กในเขตพื้นที่ อายุระหว่าง 2 – 3 ปี เข้าเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครเรียน ได้ที่ QR code จากสัญญลักษณ์ทางด้านขวามือ

การป้องกันเด็กจมน้ำ

การป้องกันการจมน้ำในเด็ก  “หนึ่งชีวิตจะไม่สูญเสีย ขอเพียงแค่เราเริ่มต้น” ตอนที่ 1 การป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็ก นาทีที่ 00.00 – 02.20 ตอนที่ 2 การป้องกันการจมน้ำในเด็กโต) นาทีที่ 02.21 เป็นต่นไป

ขอขอบคุณ  สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค www.thaincd.com www.facebook.com/Thaincd

: ขอบคุณแหล่งที่มาของวิดีโอที่เผยแพร่

สาระสำคัญ... พ.ร.บ.

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.ยางโทน

ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด ขอขอบคุณ

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

ยินดีให้บริการ

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจ บริการ

รู้จักเรา

ส่วนราชการภายในอบต.ยางโทน

บริการของเรา

พวกเราพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนทุกคน ปรารถนาที่จะเห็นรอยยิ้มและความประทับใจจากทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากพวกเรา

  • เต็มที่
  • เต็มใจ
  • เต็มประสิทธิภาพ
78641993_985230038506694_9170429985041678336_o

บริการรับชำระภาษีประเภทต่างๆ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่อบต. จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

9-5-2562-8-oh2og7k9c9r54nvyjydj1lmm4eub5xdcqjiaahidj8

บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างฯ ออกใบอนุญาตก่อสร้าง

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ เพื่อให้การก่อสร้างฯเป็นไปตามกฎหมายฯ

7947

บริการรับเรื่องร้องเรียน คำร้องทั่วไป ขอความช่วยเหลือ

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง ในเขตพื้นที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ อบต.ยางโทน

ที่อยู่

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 111 หมู่ 1 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170

โทรศัพท์

0 3679 5301 (สำนักปลัด) 0 3679 5302 (กองสวัสดิการ) 0 3679 5333 (สายด่วน) แจ้งเหตุ 065 1902 111

อีเมล

report@yangthon.go.th