วิสัยทัศน์

คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสการพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสารของอบต. ประกาศ กำหนดการต่างๆ เรื่องประชาสัมพันธ์ทั่วไปให้ประชาชนรับทราบ

กิจกรรม/โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการต่างๆของ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้างตามความต้องการของอบต. และโครงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่

ยางโทนพัฒนา

งานซ่อมแซม ทำนุบำรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตพื้นที่ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสะดวก

ข่าวสาร อบต.ล่าสุด

 

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ในสถานการณ์ปัจจุบันปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาดเข้าไปสู่ แหล่งชุมชน และ ตามสถานที่เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนอย่างหนัก  ดังจะเห็นได้จาก ข่าวหนังสือพิมพ์  โทรทัศน์  วิทยุ  และ ตามสื่อต่างๆ รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายป้องกันซึ่งเป็นนโยบายด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและนโยบายด้านยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และ เป็นนโยบายเร่งด่วน และในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ   เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  จึงได้เห็นความสำคัญในการป้องกันและการต่อต้านยาเสพติด 

 

ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร พืช ประมง ปศุสัตว์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นี้เท่านั้น รีบเลยอย่ารอช้านะครับ ผู้เยี่ยมชม: 5 FacebookTwitterLine

รับสมัครเด็ก เข้าเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประกาศรับสมัครเด็กในเขตพื้นที่ อายุระหว่าง 2 – 3 ปี เข้าเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครเรียน ได้ที่ QR code จากสัญญลักษณ์ทางด้านขวามือ

การป้องกันเด็กจมน้ำ

การป้องกันการจมน้ำในเด็ก  “หนึ่งชีวิตจะไม่สูญเสีย ขอเพียงแค่เราเริ่มต้น” ตอนที่ 1 การป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็ก นาทีที่ 00.00 – 02.20 ตอนที่ 2 การป้องกันการจมน้ำในเด็กโต) นาทีที่ 02.21 เป็นต่นไป

ขอขอบคุณ  สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค www.thaincd.com www.facebook.com/Thaincd

: ขอบคุณแหล่งที่มาของวิดีโอที่เผยแพร่

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.ยางโทน

ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด ขอขอบคุณ

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

ยินดีให้บริการ

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจ บริการ

รู้จักเรา

ส่วนราชการภายในอบต.ยางโทน

บริการของเรา

พวกเราพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนทุกคน ปรารถนาที่จะเห็นรอยยิ้มและความประทับใจจากทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากพวกเรา

  • เต็มที่
  • เต็มใจ
  • เต็มประสิทธิภาพ
78641993_985230038506694_9170429985041678336_o

บริการรับชำระภาษีประเภทต่างๆ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่อบต. จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

9-5-2562-8-oh2og7k9c9r54nvyjydj1lmm4eub5xdcqjiaahidj8

บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างฯ ออกใบอนุญาตก่อสร้าง

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ เพื่อให้การก่อสร้างฯเป็นไปตามกฎหมายฯ

7947

บริการรับเรื่องร้องเรียน คำร้องทั่วไป ขอความช่วยเหลือ

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง ในเขตพื้นที่

เจตน์จำนงค์สุจริตผู้บริหาร

ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลยางโทน
นายวิเชียร บุตรวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ยางโทน

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของอบต.ยางโทน สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ อบต.ยางโทน

ที่อยู่

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 111 หมู่ 1 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170

โทรศัพท์

0 3679 5301 (สำนักปลัด) 0 3679 5302 (กองสวัสดิการ) 0 3679 5333 (สายด่วน) แจ้งเหตุ 065 1902 111

อีเมล

report@yangthon.go.th