Slide 1

8 มิถุนายน 2565 by Admin

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
Image is not available

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ฝายเก็บน้ำคลองซาง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโทน…

Slide 2

21 พฤษภาคม 2565 by Admin

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลยางโทน
Image is not available

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลยางโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “หลักสูตรการสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง” ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ ศาลาการเปรียญวัดยางโทนสามัคคี

Slide 3

7 เมษายน 2565 by Admin

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ให้ความอนุเคราะห์มอบนมผงให้กับเด็กโอกาส
Image is not available

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ขอขอบคุณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ให้ความอนุเคราะห์มอบนมผงให้กับเด็กด้อยโอกาสในเขตตำบลยางโทน…

previous arrow
next arrow

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสการพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม"

ข่าวสาร

อบต.ยางโทน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสารของ อบต. ประกาศ กำหนดการต่างๆ ข่าวสารทั่วไปให้ประชาชนรับทราบ

กิจกรรม/โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการต่างๆของ อบต. ให้ประชาชนได้ทราบ

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้างของ อบต. ยางโทน ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ

EGP

การจัดซื้อ-จัดจ้างของ
อบต. ยางโทน ในระบบ EGP

ยางโทนพัฒนา

งานซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตพื้นที่ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสะดวก

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

ขอเชิญตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เพียงกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแสดงรายชื่อที่ตนมีสิทธิ วันที่เลือกตั้ง จังหวัด อำเภอ/เขต ที่มีสิทธิ สถานที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยทันที

นโยบายผู้บริหาร

ดิฉันจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลยางโทน
นางสกาวรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

ข่าวสาร อบต.ล่าสุด

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ” ประจำปี พ.ศ. 2566

เนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา และในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งถือว่าเป็นวันต้นไม้แห่งชาติที่เวียนมาอีกครั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จึงดำเนินจัดกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ” ประจำปี พ.ศ. 2566 สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในวันที่ 9...

อ่านต่อ

มอบเตียงสำหรับผู้พิการ ตำบลยางโทน

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน นำโดย นางสกาวรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง ได้มอบเตียงสำหรับผู้พิการ โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากพระอาจารย์สมศักดิ์ ฐานุตตโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เงิน ได้มอบเตียงให้กับ นายอนันต์ ปานสกุล และ นายประเชิญ อ่อนละไม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตแก่คนพิการ กองสวัสดิการสังคมขอกราบขอบพระคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เงิน ในการอนุเคราะห์เตียงผู้ป่วยในครั้งนี้ ผู้เยี่ยมชม: 1 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE...

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพตำบลยางโทน ” หลักสูตรการสานตะกร้าหวายใส่แก้วเยติ “

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพตำบลยางโทน ” หลักสูตรการสานตะกร้าหวายใส่แก้วเยติ ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2566 ผู้เยี่ยมชม: 5 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

อ่านต่อ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ได้ดำเนินการจัดโครงการงานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน พร้อมคณะผู้บริหารกล่าวเปิดโครงการ ผู้เยี่ยมชม: 3 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

อ่านต่อ

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ EGP

จ้างตามโครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร บริเวณบ้านนางบุญล้อม เฉลาภักดี หมู่ที่ 2 บ้านเตาถ่าน ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

No Gift Policy

“งดให้ งดรับ” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.ยางโทน

ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด ขอขอบคุณ

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ยินดีให้บริการด้วยรอยยิ้ม

พวกเราคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่อบต.ยางโทนทุกคน ปรารถนาที่จะเห็นรอยยิ้มและความประทับใจจากทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากพวกเรา 

บริการของเรา

พวกเราพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนทุกคน ปรารถนาที่จะเห็นรอยยิ้มและความประทับใจจากทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากพวกเรา

78641993_985230038506694_9170429985041678336_o

บริการรับชำระภาษีประเภทต่างๆ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่อบต. จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

9-5-2562-8-oh2og7k9c9r54nvyjydj1lmm4eub5xdcqjiaahidj8

บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างฯ ออกใบอนุญาตก่อสร้าง

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ เพื่อให้การก่อสร้างฯเป็นไปตามกฎหมายฯ

7947

บริการรับเรื่องร้องเรียน คำร้องทั่วไป ขอความช่วยเหลือ

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง ในเขตพื้นที่

แบบประเมิน

ความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ยางโทน

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของอบต.ยางโทน สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

สื่อวิดีทัศน์เกี่ยวกับโควิด 2019

ที่มา  :  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลงานและกิจกรรม

โครงการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2563

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ต้นแบบรักษ์ป่า รักษ์น้ำ เดินตามรอยพ่อ” ประจำปี พ.ศ. 2563

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563

ข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถสืบค้นหาขั้นตอนการติดต่อกับ อบต. การแจ้งข่าวการทุจริต การรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดนี้ เราจะให้บริการท่านด้วยความเต็มใจ

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 111 หมู่ 1 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170

โทรศัพท์,โทรสาร

0 3679 5301 (สำนักปลัด) 0 3679 5302 (กองสวัสดิการ) 0 3679 5333 (สายด่วน) แจ้งเหตุ 065 1902 111 โทรสาร 0 3679 5301

อีเมล

report@yangthon.go.th