webmaster

จ้างเหมาบริการรถขุดขนาดเล็ก(รถแบคโฮ) สำหรับวางท่อระบายน้ำ บริเวณที่ดินนายวิรัตน์ ธัญญเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตามโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา อบต.ยางโทน โดยวางท่อชนิด PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 2 สายทาง หมู่ที่ 7 ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสมหวัง แสงสิทธิ์ ถึงบ้านนายบัวลอย เสงี่ยมจิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านเตาถ่าน ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสมหวัง แสงสิทธิ์ ถึงบ้านนายบัวลอย เสงี่ยมจิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านเตาถ่าน ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางจำเนียน คำชัย ถึงบ้านนางทองแดง พูลสมบัติ หมู่ที่ 2 บ้านเตาถ่าน ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนางละออง ศิริปัญจนะ ถึงที่ดินนางสาวกรรณิการ์ เทศสกุล หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะแบก ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนางละออง ศิริปัญจนะ ถึงที่ดินนางสาวกรรณิการ์ เทศสกุล หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะแบก ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำงานวิจัยประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการต่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง