ก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนลูกรังและซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในตำบลยางโทน จำนวน 5 สายทาง

สัญญาจ้างก่อสร้างลูกรัง 5 สายทาง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *