แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ. 99-004 สายบ้านหนองตะแบก – บ้านหนองกะอ้น หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาแดง ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี