ประกาศเชิญชวน

ซื้อป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าให้แก่ประชาชน หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าใส่โทศัพท์มือถือ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าให้แก่ประชาชน หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าใส่โทศัพท์มือถือ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ. 99-004 สายบ้านหนองตะแบก – บ้านหนองกะอ้น หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาแดง ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.99-006 จากที่ดินนายภู่ คำงาม ถึงที่ดินนายลับ ทองประไพ หมู่ที่ 6 บ้านหนองไก่ห้าว ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)