ประกาศเชิญชวน

จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากที่ดินนายประกอบ จูสนธิ์ ถึงถนนลาดยางชอนเหล็กไฟ ต.ชอนสารเดช หมู่ที่ 5 บ้านทรัพย์ดีปรี ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกที่ดินนางสาวณัฐยา บริบูรณ์บันเทิง ถึงที่ดินนายสำราญ ควรสมคบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาแดง ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าให้แก่ประชาชน หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าใส่โทศัพท์มือถือ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าให้แก่ประชาชน หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าใส่โทศัพท์มือถือ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง