ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างตามโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา อบต.ยางโทน โดยวางท่อชนิด PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 2 สายทาง หมู่ที่ 7 ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสมหวัง แสงสิทธิ์ ถึงบ้านนายบัวลอย เสงี่ยมจิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านเตาถ่าน ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสมหวัง แสงสิทธิ์ ถึงบ้านนายบัวลอย เสงี่ยมจิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านเตาถ่าน ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนางละออง ศิริปัญจนะ ถึงที่ดินนางสาวกรรณิการ์ เทศสกุล หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะแบก ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนางละออง ศิริปัญจนะ ถึงที่ดินนางสาวกรรณิการ์ เทศสกุล หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะแบก ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางจำเนียน คำชัย ถึงบ้านนางทองแดง พูลสมบัติ หมู่ที่ 2 บ้านเตาถ่าน ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำงานวิจัยประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการต่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตามโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร บริเวณประปา อบต.ยางโทน(กลุ่มบ่อยาง) หมู่ที่ 1 ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธรณะ พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 8 จำนวน 5 ต้น และหมู่ที่ 10 จำนวน 5 ต้น ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าให้แก่ประชาชน หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าใส่โทศัพท์มือถือ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน