ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ. 99-004 สายบ้านหนองตะแบก – บ้านหนองกะอ้น หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาแดง ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.99-006 จากที่ดินนายภู่ คำงาม ถึงที่ดินนายลับ ทองประไพ หมู่ที่ 6 บ้านหนองไก่ห้าว ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไก่ห้าว-บ้านหนองมะกรูด หมู่ที่ 6 ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี