ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP

จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากที่ดินนายเฉลียว ธัญญะเจริญ ถึงที่ดินนายชะลอ โตจิตร หมู่ที่ 7 บ้านบ่อตาปัง ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตามโครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร บริเวณบ้านนางบุญล้อม เฉลาภักดี หมู่ที่ 2 บ้านเตาถ่าน ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสำหรับโครงการพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษาเด็กปฐมวัย)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Samsung และ ปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง