พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายวิเชียร  บุตรวงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนเป็นประธาน

Read more

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในตำบลยางโทน

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน โดยนายวรรณสักดิ์ แก่นทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในตำบลยางโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีหมู่ 7 บ้านบ่อตาปัง และหมู่ 10 บ้านหนองมะกรูด ซึ่งเป็นหมู่บ้านนำร่องในการคัดแยกขยะ

Read more

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ ปีงบประมาณ 2562 “โครงการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน”

วันที่ 15 และ 18 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ ปีงบประมาณ 2562 “โครงการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน และสวนเกษตรครับผม พอ(แล้ว)ดี ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมี

Read more

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า พรมเช็ดเท้า” ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 5-7 และ 13-14 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า พรมเช็ดเท้า” ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลยางโทน เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป

Read more

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดทำโครงการ”ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ” ในเขตบริเวณพื้นที่ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา

Read more

วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับ ประชาชนตำบลยางโทน จัดกิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ณ วัดยางโทนสามัคคี และ วัดบ่อเสมา มีพนักงาน

Read more

โครงการหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับโรงเรียนบ้านยางโทน และวัดยางโทนสามัคคี จัดโครงการหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบไป โดยมีผู้ร่วมโครงการประกอบด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางโทน ครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบบลยางโทน ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน และประชาชนตำบลยางโทน ณ วัดยางโทนสามัคคี

Read more

โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับโรงเรียนบ้านยางโทน จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางโทน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนและเจ้าหน้าที่โครงการฯ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด บริเวณตลาดบ้านยางโทน หมู่ที่ 1

Read more

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ปี2562 โดยอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านยางโทน จำนวน 71 คน และสมาชิกสภาฯ

Read more

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนออกฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของชาวบ้านตำบลยางโทน ระหว่างวันที่ 9 – 19 เมษายน 2562

Read more