กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ปี 2565

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ครบรอบ 90 พรรษา กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ  ณ ฝายเก็บน้ำหนองมะกรูด หมู่ที่ 10 และฝายเก็บน้ำบ่อตาปัง หมู่ที่ 7  ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565

มอบถุงยังชีพให้กับผู้มีรายได้ตกเกณฑ์ของตำบลยางโทน

วันที่ 12 กรกฎาคม  พระอธิการสมศักดิ์ ฐานุตตโร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์  ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลยางโทน พร้อมนายอำเภอหนองม่วง /ปลัด อาวุโส  /นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน /ประธานสภาตำบลยางโทน /นักพัฒนาชุมชน /นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง / เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่มีรายได้ตกเกณฑ์ของตำบลยางโทน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการทำอาหารให้แก่ประชาชน “หลักสูตรการทำน้ำพริกและขนมไทย”

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการทำอาหารให้แก่ประชาชน “หลักสูตรการทำน้ำพริกและขนมไทย”  ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในวันที่  8  มิถุนายน 2565 ณ ฝายเก็บน้ำคลองซาง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโทน โดยนายอำเภอหนองม่วง นายชัย  ภู่เจริญชัยวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลยางโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “หลักสูตรการสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง”

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลยางโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “หลักสูตรการสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง” ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม พ.ศ.2565  ณ ศาลาการเปรียญวัดยางโทนสามัคคี

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ให้ความอนุเคราะห์มอบนมผงให้กับเด็กโอกาส

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน  ขอขอบคุณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ให้ความอนุเคราะห์มอบนมผงให้กับเด็กด้อยโอกาสในเขตตำบลยางโทน

โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุในตำบลยางโทน

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ส่งมอบโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุในตำบลยางโทนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี

พ่นหมอกควันให้กับโรงเรียนและสถานที่สาธารณะเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนดำเนินการพ่นหมอกควันให้กับโรงเรียนในพื้นที่

โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรตำบลยางโทน ประจำปี 2564

ปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและประสบปัญหาต่างๆ มากมาย เนื่องจากผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่บ้านโดยลำพัง เพราะลูกหลานต้องออกไปทำงานนอกบ้าน จึงทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพได้ง่าย อีกทั้งผู้สูงอายุยังละเลยในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง จึงเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดโรคต่างๆ ได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุเกิดโรคเครียด นอนไม่หลับ และมักชอบแยกตัวจากลูกหลาน มีอารมณ์ที่แปรปรวนได้ง่าย หงุดหงิดบ่อยครั้ง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการดำรงชีวิตประจำวัน เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งคำสอนและก่อให้เกิดระบบจริยธรรมของสังคมไทย เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิต เพื่อตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม ให้สามารถอยู่ได้ภายใต้สภาพแวดล้อมในตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ถือเป็นหน้าที่ของทุกสถาบันหลักในสังคมที่จะต้องทำให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนจึงร่วมกับชมรมผู้ปฏิบัติธรรมตำบลยางโทน จัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมสัญจรตำบลยางโทน ประจำปี 2564 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ วัดในจังหวัดนครนายก       

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝึกฝนเรียนรู้อาชีพชุมชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝึกฝนเรียนรู้อาชีพชุมชน” ให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลยางโทน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ณ บ้านสวนขวัญ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้านมหาสอน) ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพราะ “เด็กและเยาวชน คือ อนาคตของชาติ” เด็กและเยาวชนจึงเป็นแกนนำสำคัญในการพัฒนาประเทศ ที่ต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดู ทั้งทางด้านสุขภาพกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง ให้การศึกษาที่สามารถเป็นความรู้เลี้ยงชีพได้ ให้คุณธรรมจริยธรรม คุณงาม ความดี ปลูกฝังการดำเนินชีวิตที่ดี เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบใหญ่เป็นคนดีของสังคม ซึ่งวัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญต่อการพัฒนาเป็นวัยที่จะตอบรับสิ่งต่างๆ รอบตัว ดังนั้นเด็กเหล่านี้ต้องได้เห็น ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ดี ที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อตนเอง โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังค่านิยมที่ดี การดำรงชีวิตที่ดีของคนรอบข้างจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างเด็กให้มีคุณภาพได้ การเรียนรู้ด้านอาชีพอย่างหลากหลายตั้งแต่ยังเด็ก มีส่วนสำคัญในการสร้างให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคลังความรู้ประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพที่ตนเองถนัดและมีความเป็นไปได้ รู้จักพึ่งพาตนเอง มีอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมถึงจะสามารถต่อยอดสร้างสรรค์เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับสังคมไทยต่อไป  ดังนั้น การเรียนรู้ด้วยการสัมผัสประสบการณ์จริงจะช่วยสร้างความเข้าใจ แนวคิด และความรู้สึกรักในสิ่งที่ทำ รวมถึงนำความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนกลับมาใช้พัฒนาชุมชนของตนให้ยั่งยืนต่อไป สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว จึงได้จัดทำ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝึกฝนเรียนรู้อาชีพชุมชน” ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้สัมผัสประสบการณ์การฝึกอาชีพที่สามารถทำได้โดยง่าย โดยจัดทำเป็นโครงการเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนามในพื้นที่ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่สามารถขยายผลจากการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดการท่องเที่ยว …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝึกฝนเรียนรู้อาชีพชุมชน” Read More »