กิจกรรม/โครงการ

โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรตำบลยางโทน ประจำปี 2564

ปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและประสบปัญหาต่างๆ มากมาย เนื่องจากผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่บ้านโดยลำพัง เพราะลูกหลานต้องออกไปทำงานนอกบ้าน จึงทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพได้ง่าย อีกทั้งผู้สูงอายุยังละเลยในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง จึงเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดโรคต่างๆ ได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุเกิดโรคเครียด นอนไม่หลับ และมักชอบแยกตัวจากลูกหลาน มีอารมณ์ที่แปรปรวนได้ง่าย หงุดหงิดบ่อยครั้ง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการดำรงชีวิตประจำวัน เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งคำสอนและก่อให้เกิดระบบจริยธรรมของสังคมไทย เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิต เพื่อตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม ให้สามารถอยู่ได้ภายใต้สภาพแวดล้อมในตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ถือเป็นหน้าที่ของทุกสถาบันหลักในสังคมที่จะต้องทำให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนจึงร่วมกับชมรมผู้ปฏิบัติธรรมตำบลยางโทน จัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมสัญจรตำบลยางโทน ประจำปี 2564 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ วัดในจังหวัดนครนายก       

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝึกฝนเรียนรู้อาชีพชุมชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝึกฝนเรียนรู้อาชีพชุมชน” ให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลยางโทน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ณ บ้านสวนขวัญ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้านมหาสอน) ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพราะ “เด็กและเยาวชน คือ อนาคตของชาติ” เด็กและเยาวชนจึงเป็นแกนนำสำคัญในการพัฒนาประเทศ ที่ต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดู ทั้งทางด้านสุขภาพกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง ให้การศึกษาที่สามารถเป็นความรู้เลี้ยงชีพได้ ให้คุณธรรมจริยธรรม คุณงาม ความดี ปลูกฝังการดำเนินชีวิตที่ดี เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบใหญ่เป็นคนดีของสังคม ซึ่งวัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญต่อการพัฒนาเป็นวัยที่จะตอบรับสิ่งต่างๆ รอบตัว ดังนั้นเด็กเหล่านี้ต้องได้เห็น ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ดี ที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อตนเอง โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังค่านิยมที่ดี การดำรงชีวิตที่ดีของคนรอบข้างจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างเด็กให้มีคุณภาพได้ การเรียนรู้ด้านอาชีพอย่างหลากหลายตั้งแต่ยังเด็ก มีส่วนสำคัญในการสร้างให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคลังความรู้ประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพที่ตนเองถนัดและมีความเป็นไปได้ รู้จักพึ่งพาตนเอง มีอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมถึงจะสามารถต่อยอดสร้างสรรค์เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับสังคมไทยต่อไป  ดังนั้น การเรียนรู้ด้วยการสัมผัสประสบการณ์จริงจะช่วยสร้างความเข้าใจ แนวคิด และความรู้สึกรักในสิ่งที่ทำ รวมถึงนำความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนกลับมาใช้พัฒนาชุมชนของตนให้ยั่งยืนต่อไป สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว จึงได้จัดทำ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝึกฝนเรียนรู้อาชีพชุมชน” ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้สัมผัสประสบการณ์การฝึกอาชีพที่สามารถทำได้โดยง่าย โดยจัดทำเป็นโครงการเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนามในพื้นที่ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่สามารถขยายผลจากการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดการท่องเที่ยว …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝึกฝนเรียนรู้อาชีพชุมชน” Read More »

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนได้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของชาวบ้านชาวตำบลยางโทน

โครงการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2563

โครงการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลยางโทน จัดโครงการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2563  โดยจัดกิจกรรม 3 ครั้ง ในวันที่ 10 กรกฎาคม, 10 สิงหาคม และ 10 กันยายน 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ต้นแบบรักษ์ป่า รักษ์น้ำ เดินตามรอยพ่อ” ประจำปี พ.ศ. 2563

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ต้นแบบรักษ์ป่า รักษ์น้ำ เดินตามรอยพ่อ” ประจำปี พ.ศ. 2563   15 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ต้นแบบรักษ์ป่า รักษ์น้ำ เดินตามรอยพ่อ” ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี   วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ให้ได้รับข้อมูล ได้รับการฝึกปฏิบัติ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จากพื้นที่ที่มีการอนุรักษ์และมีระบบการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ในการตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชุมชนและแหล่งน้ำ และเป็นต้นแบบในการร่วมกันฟื้นฟู ป่า น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในชุมชนของตนเอง กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 45 คน    

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 11 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 ณ วัดหนองมะกรูด หมู่ 10 ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี   วัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำลำธารของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อให้แหล่งน้ำและพื้นที่ป่าชุมชนฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิม มีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชุมชนและแหล่งน้ำ ร่วมกันฟื้นฟู ป่าชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้บทบาทหน้าที่ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ตลอดจนการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตา ต่อพสกนิกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน รวมถึงประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลยางโทน ประจำปีงบประมาณ 2563 “โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (พริกแกง)”

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลยางโทน ประจำปีงบประมาณ 2563 “โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (พริกแกง)”   5 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลยางโทน ประจำปีงบประมาณ 2563 “โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (พริกแกง)” ณ ศาลาการเปรียญ วัดยางโทนสามัคคี ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ๒. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ๓. เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุ แม่บ้านและประชาชนทั่วไปได้พัฒนาทักษะด้านอาชีพ โดยการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ๔. เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน   กลุ่มเป้าหมาย : 30 คน

โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ได้จัดทำโครงการปฏิบัติธรรมสัญจรตำบลยางโทน ประจำปี 2563 ในระหว่างเดือนมกราคม – กรกฏาคม 2563 ณ วัดในตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี และวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ปฏิบัติธรรม สืบทอดพระพุทธศาสนา และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม ตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) มาตรา 67 (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 “โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (หมูส้ม – แหนมเห็ด)”

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 “โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (หมูส้ม – แหนมเห็ด)”   31 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 “โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (หมูส้ม – แหนมเห็ด)” ขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ๒. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ๓. เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนได้พัฒนาทักษะด้านอาชีพ โดยการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ๔. เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน   กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป จำนวน 30 คน

โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563   3 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดโครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ  วัดยางโทนสามัคคี ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี   วัตถุประสงค์ 1. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไป 2. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจอันดีงามและเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและท้องถิ่น 3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนและมีการแสดงออก      ในสิ่งที่ดี รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน   กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และพระสงฆ์ จำนวน 150 คน