กิจกรรม/โครงการ

โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ได้จัดทำโครงการปฏิบัติธรรมสัญจรตำบลยางโทน ประจำปี 2563 ในระหว่างเดือนมกราคม – กรกฏาคม 2563 ณ วัดในตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี และวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ปฏิบัติธรรม สืบทอดพระพุทธศาสนา และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม ตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) มาตรา 67 (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายวิเชียร  บุตรวงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนเป็นประธาน

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในตำบลยางโทน

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน โดยนายวรรณสักดิ์ แก่นทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในตำบลยางโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีหมู่ 7 บ้านบ่อตาปัง และหมู่ 10 บ้านหนองมะกรูด ซึ่งเป็นหมู่บ้านนำร่องในการคัดแยกขยะ โดยความร่วมมือของผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน หมู่ 7 หมู่ 10

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ “แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ไข่เค็ม-หมูหวาน)” ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ “แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ไข่เค็ม-หมูหวาน)” ประจำปี 2562 26 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ “แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ไข่เค็ม-หมูหวาน)” ประจำปี 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน  

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ ปีงบประมาณ 2562 “โครงการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน”

วันที่ 15 และ 18 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ ปีงบประมาณ 2562 “โครงการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน และสวนเกษตรครับผม พอ(แล้ว)ดี ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมี นายโยธิน ราชวงษา ฉายา “ผู้ลาออกจากงานมาปลูกป่าในพื้นที่ 1 ไร่” กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน  

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า พรมเช็ดเท้า” ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 5-7 และ 13-14 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า พรมเช็ดเท้า” ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลยางโทน เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดทำโครงการ”ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ” ในเขตบริเวณพื้นที่ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา

วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับ ประชาชนตำบลยางโทน จัดกิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ณ วัดยางโทนสามัคคี และ วัดบ่อเสมา มีพนักงาน อบต.ยางโทน นักเรียนโรงเรียนบ้านยางโทน และประชาชนตำบลยางโทนเข้าร่วมโครงการ    

โครงการหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับโรงเรียนบ้านยางโทน และวัดยางโทนสามัคคี จัดโครงการหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบไป โดยมีผู้ร่วมโครงการประกอบด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางโทน ครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบบลยางโทน ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน และประชาชนตำบลยางโทน ณ วัดยางโทนสามัคคี  

โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับโรงเรียนบ้านยางโทน จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางโทน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนและเจ้าหน้าที่โครงการฯ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด บริเวณตลาดบ้านยางโทน หมู่ที่ 1 ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี