กิจกรรม/โครงการ

โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ได้ทำจัดโครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน นำโดยนางสกาวรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน เล็งเห็นถึงความสำคัญ และการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงการเรียนรู้วิธีการใช้ถนนอย่างถูกต้อง จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการป้องกันและสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน เข้าใจแก่เด็ก พ่อแม่และผู้ปกครอง ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้หมวกนิรภัย พร้อมอบรมวินัยจราจร ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากในการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ถือเป็นอนาคตของชาติ

โครงการให้ความรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติดแก่เยาวชนตำบลยางโทน ประจำปี 2566

สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ได้จัดทำโครงการให้ความรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติดแก่เยาวชนตำบลยางโทน ประจำปี 2566 เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของประเทศต่อไปห จัดกิจกรรมวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านยางโทน  

โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาอาชีพการทำอาหารให้แก่ประชาชน ” หลักสูตรการทำขนมลูกชุบ และขนมเม็ดขนุน “

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาอาชีพการทำอาหารให้แก่ประชาชน  ” หลักสูตรการทำขนมลูกชุบ และขนมเม็ดขนุน ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2566 เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ และเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ในครัวเรือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่ 24 สิงหาคม 2566 จัดอบรมหลักสูตรการทำขนมลูกชุบ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 จัดอบรมหลักสูตรการทำขนมเม็ดขนุน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสร้างบ้านให้แก่เด็กยากไร้

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี นายอำเภอหนองม่วง และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอหนองม่วง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสร้างบ้านให้แก่เด็กยากไร้ เด็กหญิง ธิดารัตน์ คงอยู่ ณ บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 4 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี  

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัด ” โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ” เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศให้คงอยู่สืบไป โดยการทำบุญถวายเทียนพรรษา และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม จำนวนทั้งหมด 6 วัด ได้แก่ วัดยางโทน วัดหนองตะแบก วัดหนองตาแดง วัดบ่อเสมา วัดหนองมะกรูด และวัดหนองไก่ห้าว  

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ และป่าไม้ รวมถึงการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จุงได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติขึ้น

จิตอาสาพัฒนา รื้อ ถอน บ้านพักนักเรียนทุนการศึกษา ฉลอง 1 วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

อำเภอหนองม่วง โโยการนำของท่านนายกอำเภอ นายสุรเดช สร้อยอุทา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน นำโดย นางสกาวรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน พร้อมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลยางโทน และกลุ่มจิตอาสา 904อเข้าปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับเด็กหญิงธิดารัตน์ คงอยู่ บ้านเลขที่ 66 ม.4 ต.ยางโทน ตามโครงการ ” จิตอาสาพัฒนา รื้อ ถอน บ้านพักนักเรียนทุนการศึกษา ฉลอง 1 วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ” เนื่องจากบ้านพักอาศัยในปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมจำเป็นต้องรื้อ ถอน เพื่อปลูกสร้างใหม่ให้มีสภาพที่ดีขึ้น    

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ลงพื้นที่แจกแพมเพิสให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน นำโดย นางสกาวรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ได้ลงพื้นที่แจกแพมเพิสให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ตามโครงการสปสช. ประจำปี 2566

” ตำบลยางโทน ก็มีตุ๊กตาออมสินนะ “

นาย ฐนะวัฒน์ ชาติชนภูศิลป์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 63 ม.2 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี แม้ร่างกายจะพิการ แต่ชื่นชอบและรักในงานศิลปะ ซึ่งอาศัยความชอบมานำเป็นอาชีพ โดยการทำตุ๊กตาออมสินจากปูนปลาสเตอร์ ซึ่งมีหลายรูปแบบ ทั้งตัวการ์ตูน สัตว์ หรือตุ๊กตาญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดเป็นอย่างมาก ในช่วงเทศกาลสำคัญหรือวันสำคัญสามารถนำมาเป็นของฝาก ของขวัญ หรือนำไปตกแต่งบ้านได้ตามใจชอบ หากสนใจตุ๊กตาออมสิน โทรติดต่อสอบถามได้ที่ 085-2462646

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ” ประจำปี พ.ศ. 2566

เนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา และในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งถือว่าเป็นวันต้นไม้แห่งชาติที่เวียนมาอีกครั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จึงดำเนินจัดกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ” ประจำปี พ.ศ. 2566 สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ วัดหนองมะกรูด โดยนายอำเภอหนองม่วง  นายสุรเดช สร้อยอุทา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว