sawaddikan yangthon

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ (เฉพาะรับเงินสด) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ (เฉพาะผู้ที่รับเป็นเงินสด) ดังนี้ 1. กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 2. ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดย 2.1 สวมหน้ากากตลอดเวลา 2.2 วัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอัตโนมัติ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการรับเงิน 2.3 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร   หากมีปัญหาและข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม 036-795-301 ต่อ 6 ในวันและเวลาราชการ

โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรตำบลยางโทน ประจำปี 2564

ปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและประสบปัญหาต่างๆ มากมาย เนื่องจากผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่บ้านโดยลำพัง เพราะลูกหลานต้องออกไปทำงานนอกบ้าน จึงทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพได้ง่าย อีกทั้งผู้สูงอายุยังละเลยในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง จึงเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดโรคต่างๆ ได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุเกิดโรคเครียด นอนไม่หลับ และมักชอบแยกตัวจากลูกหลาน มีอารมณ์ที่แปรปรวนได้ง่าย หงุดหงิดบ่อยครั้ง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการดำรงชีวิตประจำวัน เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งคำสอนและก่อให้เกิดระบบจริยธรรมของสังคมไทย เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิต เพื่อตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม ให้สามารถอยู่ได้ภายใต้สภาพแวดล้อมในตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ถือเป็นหน้าที่ของทุกสถาบันหลักในสังคมที่จะต้องทำให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนจึงร่วมกับชมรมผู้ปฏิบัติธรรมตำบลยางโทน จัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมสัญจรตำบลยางโทน ประจำปี 2564 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ วัดในจังหวัดนครนายก       

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝึกฝนเรียนรู้อาชีพชุมชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝึกฝนเรียนรู้อาชีพชุมชน” ให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลยางโทน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ณ บ้านสวนขวัญ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้านมหาสอน) ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพราะ “เด็กและเยาวชน คือ อนาคตของชาติ” เด็กและเยาวชนจึงเป็นแกนนำสำคัญในการพัฒนาประเทศ ที่ต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดู ทั้งทางด้านสุขภาพกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง ให้การศึกษาที่สามารถเป็นความรู้เลี้ยงชีพได้ ให้คุณธรรมจริยธรรม คุณงาม ความดี ปลูกฝังการดำเนินชีวิตที่ดี เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบใหญ่เป็นคนดีของสังคม ซึ่งวัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญต่อการพัฒนาเป็นวัยที่จะตอบรับสิ่งต่างๆ รอบตัว ดังนั้นเด็กเหล่านี้ต้องได้เห็น ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ดี ที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อตนเอง โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังค่านิยมที่ดี การดำรงชีวิตที่ดีของคนรอบข้างจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างเด็กให้มีคุณภาพได้ การเรียนรู้ด้านอาชีพอย่างหลากหลายตั้งแต่ยังเด็ก มีส่วนสำคัญในการสร้างให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคลังความรู้ประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพที่ตนเองถนัดและมีความเป็นไปได้ รู้จักพึ่งพาตนเอง มีอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมถึงจะสามารถต่อยอดสร้างสรรค์เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับสังคมไทยต่อไป  ดังนั้น การเรียนรู้ด้วยการสัมผัสประสบการณ์จริงจะช่วยสร้างความเข้าใจ แนวคิด และความรู้สึกรักในสิ่งที่ทำ รวมถึงนำความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนกลับมาใช้พัฒนาชุมชนของตนให้ยั่งยืนต่อไป สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว จึงได้จัดทำ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝึกฝนเรียนรู้อาชีพชุมชน” ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้สัมผัสประสบการณ์การฝึกอาชีพที่สามารถทำได้โดยง่าย โดยจัดทำเป็นโครงการเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนามในพื้นที่ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่สามารถขยายผลจากการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดการท่องเที่ยว …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝึกฝนเรียนรู้อาชีพชุมชน” Read More »

โครงการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2563

โครงการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลยางโทน จัดโครงการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2563  โดยจัดกิจกรรม 3 ครั้ง ในวันที่ 10 กรกฎาคม, 10 สิงหาคม และ 10 กันยายน 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ (รับเงินสด) ประจำเดือน กันยายน 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน  

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ต้นแบบรักษ์ป่า รักษ์น้ำ เดินตามรอยพ่อ” ประจำปี พ.ศ. 2563

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ต้นแบบรักษ์ป่า รักษ์น้ำ เดินตามรอยพ่อ” ประจำปี พ.ศ. 2563   15 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ต้นแบบรักษ์ป่า รักษ์น้ำ เดินตามรอยพ่อ” ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี   วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ให้ได้รับข้อมูล ได้รับการฝึกปฏิบัติ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จากพื้นที่ที่มีการอนุรักษ์และมีระบบการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ในการตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชุมชนและแหล่งน้ำ และเป็นต้นแบบในการร่วมกันฟื้นฟู ป่า น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในชุมชนของตนเอง กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 45 คน    

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 11 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 ณ วัดหนองมะกรูด หมู่ 10 ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี   วัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำลำธารของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อให้แหล่งน้ำและพื้นที่ป่าชุมชนฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิม มีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชุมชนและแหล่งน้ำ ร่วมกันฟื้นฟู ป่าชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้บทบาทหน้าที่ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ตลอดจนการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตา ต่อพสกนิกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน รวมถึงประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน