sawaddikan yangthon

โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าให้แก่ประชาชน”หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าใส่โทรศัพท์มือถือ”

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าให้แก่ประชาชน” ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ปี 2565

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ครบรอบ 90 พรรษา กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ  ณ ฝายเก็บน้ำหนองมะกรูด หมู่ที่ 10 และฝายเก็บน้ำบ่อตาปัง หมู่ที่ 7  ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565

มอบถุงยังชีพให้กับผู้มีรายได้ตกเกณฑ์ของตำบลยางโทน

วันที่ 12 กรกฎาคม  พระอธิการสมศักดิ์ ฐานุตตโร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์  ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลยางโทน พร้อมนายอำเภอหนองม่วง /ปลัด อาวุโส  /นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน /ประธานสภาตำบลยางโทน /นักพัฒนาชุมชน /นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง / เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่มีรายได้ตกเกณฑ์ของตำบลยางโทน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการทำอาหารให้แก่ประชาชน “หลักสูตรการทำน้ำพริกและขนมไทย”

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการทำอาหารให้แก่ประชาชน “หลักสูตรการทำน้ำพริกและขนมไทย”  ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในวันที่  8  มิถุนายน 2565 ณ ฝายเก็บน้ำคลองซาง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโทน โดยนายอำเภอหนองม่วง นายชัย  ภู่เจริญชัยวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลยางโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “หลักสูตรการสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง”

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลยางโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “หลักสูตรการสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง” ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม พ.ศ.2565  ณ ศาลาการเปรียญวัดยางโทนสามัคคี

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ให้ความอนุเคราะห์มอบนมผงให้กับเด็กโอกาส

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน  ขอขอบคุณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ให้ความอนุเคราะห์มอบนมผงให้กับเด็กด้อยโอกาสในเขตตำบลยางโทน

โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุในตำบลยางโทน

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ส่งมอบโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุในตำบลยางโทนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ (เฉพาะรับเงินสด) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ (เฉพาะผู้ที่รับเป็นเงินสด) ดังนี้ 1. กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 2. ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดย 2.1 สวมหน้ากากตลอดเวลา 2.2 วัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอัตโนมัติ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการรับเงิน 2.3 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร   หากมีปัญหาและข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม 036-795-301 ต่อ 6 ในวันและเวลาราชการ