sawaddikan yangthon

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ (รับเงินสด) ประจำเดือน กันยายน 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน  

โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ได้จัดทำโครงการปฏิบัติธรรมสัญจรตำบลยางโทน ประจำปี 2563 ในระหว่างเดือนมกราคม – กรกฏาคม 2563 ณ วัดในตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี และวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ปฏิบัติธรรม สืบทอดพระพุทธศาสนา และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม ตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) มาตรา 67 (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ “แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ไข่เค็ม-หมูหวาน)” ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ “แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ไข่เค็ม-หมูหวาน)” ประจำปี 2562 26 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ “แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ไข่เค็ม-หมูหวาน)” ประจำปี 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน  

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ ปีงบประมาณ 2562 “โครงการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน”

วันที่ 15 และ 18 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ ปีงบประมาณ 2562 “โครงการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน และสวนเกษตรครับผม พอ(แล้ว)ดี ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมี นายโยธิน ราชวงษา ฉายา “ผู้ลาออกจากงานมาปลูกป่าในพื้นที่ 1 ไร่” กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน  

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า พรมเช็ดเท้า” ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 5-7 และ 13-14 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า พรมเช็ดเท้า” ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลยางโทน เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า” ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 5-7 และ 13-14 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า” ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลยางโทน เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป  

ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทอผ้ามัดหมี่ ตำบลยางโทน

ชื่อผู้ติดต่อ : นางหทัยพร  เขียวงาม หมายเลขโทรศัพท์ : 061 4826621 ที่อยู่ : 13/2 หมู่ 2 บ้านเตาถ่าน ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 การทอผ้ามัดหมี่เป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ได้สืบทอดศิลปวัฒนธรรมมาจากปู่ย่าตายาย เป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่การพัฒนาที่ได้ผืนผ้าที่มีลวดลายสีสันงดงาม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2531 วัตถุประสงค์การรวมกลุ่มเพื่อให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการทอผ้ามัดหมี่ เป็นการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ให้ได้ลวดลายหรือรูปแบบแปลกใหม่ที่ได้คุณภาพ ได้ผืนผ้าที่งดงามเป็นที่พึงพอใจของตลาดผู้บริโภค และสร้างงานเพื่อการยกระดับรายได้ครัวเรือน การทอ ได้นำเส้นด้ายที่ย้อมสีแล้วมากรอใส่หลอดด้ายเล็กๆ แล้วนำไปใส่ในกระสวย นำหลอดหมี่ที่กรอไว้มาพุ่งผ่านเส้นด้ายยืนที่กี่ทอผ้าทีละเส้นกลับไป-มา ต้องทอให้ได้ผืนผ้าที่ปรากฏลวดลายชัดเจนสวยงาม หรือการขึ้นเครือด้ายต้องขึ้นให้ด้ายมีความตึงเสมอกันทุกเส้น เส้นด้ายพุ่งที่กำหนดไว้ในแต่ละลายต้องมีความยาวเท่ากับหน้าผ้าพอดี ฝีมือหรือความประณีตการทอต้องให้น้ำหนักมือสม่ำเสมอ เมื่อทอผ้าได้ยาวระดับหนึ่งต้องม้วนผ้าเข้าแกนม้วนผ้า ทุกขั้นตอนการทอนี้เป็นงานทำมือที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษจึงจะได้ผืนผ้ามัดหมี่คุณภาพงดงาม

ภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านศิลปะ กลุ่มเป่าแก้ว ตำบลยางโทน

ภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านศิลปะ กลุ่มเป่าแก้ว ตำบลยางโทน ชื่อผู้ติดต่อ : นายสมยศ ตโมพุทธศิริ หมายเลขโทรศัพท์ : 0922328245, 036431746 ที่อยู่ : 110 หมู่ 2 บ้านเตาถ่าน ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 เรื่องราวของภูมิปัญญา เดิมจะทำกันเองจากกรุงเทพมหานคร และตามรายการสั่งจากพ่อค้าคนกลาง ซึ่งพ่อค้าคนกลางได้ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ต่อมาได้จัดตั้งกลุ่มที่ตำบลยางโทน และได้มีการเปิดสอนตามโครงการของ กศน. และได้เลือกสรรบุคคลที่มาหัดเรียนนำมาจัดตั้งกลุ่ม และมีงานจากพ่อค้าคนกลางอยู่เสมอ การบริหารจัดการทำตามความถนัดของช่างเป่าแก้วแต่ละคน