ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

เดือน กรกฏาคม 2562  กองช่างได้ทำการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะและระบบเสียงตามสายบริเวณหมู่ที่ 3 บ้านหนองตะแบก