โครงการ “แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562”

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำโครงการ “แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562” โดยแบบบ้านทุกแบบมีวิศวกรและสถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมืองลงนามเรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้สามารถนำแบบบ้านของกรมโยธาธิการและผังเมืองดังกล่าวไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ โดยไม่ต้องแนบรายการคำนวณ และไม่ต้องมีวิศวกรและสถาปนิกลงนามรับรองอีก ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบบ้านดังกล่าวได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

http://subsites.dpt.go.th/construction/?fbclid=IwAR1kleaAm-qwHkuABd50s22zlstSannPlY5wl_YHJzf24nql-c5gPkQL-qM

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *