โครงการให้ความรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติดแก่เยาวชนตำบลยางโทน ประจำปี 2566

สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ได้จัดทำโครงการให้ความรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติดแก่เยาวชนตำบลยางโทน ประจำปี 2566 เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของประเทศต่อไปห จัดกิจกรรมวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านยางโทน