โครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ณ โรงเรียนบ้านยางโทน เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นกับวัยรุ่นไทยในอนาคต เพื่อเป้นการส่งเสริมสร้างค่านิยมใหม่กับวัยรุ่นไทยให้รู้จักรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไปในอนาคต

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *