โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝึกฝนเรียนรู้อาชีพชุมชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝึกฝนเรียนรู้อาชีพชุมชน” ให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลยางโทน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ณ บ้านสวนขวัญ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้านมหาสอน) ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

เพราะ “เด็กและเยาวชน คือ อนาคตของชาติ” เด็กและเยาวชนจึงเป็นแกนนำสำคัญในการพัฒนาประเทศ ที่ต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดู ทั้งทางด้านสุขภาพกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง ให้การศึกษาที่สามารถเป็นความรู้เลี้ยงชีพได้ ให้คุณธรรมจริยธรรม คุณงาม ความดี ปลูกฝังการดำเนินชีวิตที่ดี เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบใหญ่เป็นคนดีของสังคม ซึ่งวัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญต่อการพัฒนาเป็นวัยที่จะตอบรับสิ่งต่างๆ รอบตัว ดังนั้นเด็กเหล่านี้ต้องได้เห็น ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ดี ที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อตนเอง โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังค่านิยมที่ดี การดำรงชีวิตที่ดีของคนรอบข้างจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างเด็กให้มีคุณภาพได้

การเรียนรู้ด้านอาชีพอย่างหลากหลายตั้งแต่ยังเด็ก มีส่วนสำคัญในการสร้างให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคลังความรู้ประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพที่ตนเองถนัดและมีความเป็นไปได้ รู้จักพึ่งพาตนเอง มีอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมถึงจะสามารถต่อยอดสร้างสรรค์เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับสังคมไทยต่อไป  ดังนั้น การเรียนรู้ด้วยการสัมผัสประสบการณ์จริงจะช่วยสร้างความเข้าใจ แนวคิด และความรู้สึกรักในสิ่งที่ทำ รวมถึงนำความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนกลับมาใช้พัฒนาชุมชนของตนให้ยั่งยืนต่อไป

สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว จึงได้จัดทำ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝึกฝนเรียนรู้อาชีพชุมชน” ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้สัมผัสประสบการณ์การฝึกอาชีพที่สามารถทำได้โดยง่าย โดยจัดทำเป็นโครงการเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนามในพื้นที่ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่สามารถขยายผลจากการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดการท่องเที่ยว และขายสินค้า มีระบบกลุ่ม มีการแบ่งผลประโยชน์ แบ่งหน้าที่การทำงาน ฯลฯ เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *