โครงการอบรมการป้องกันโรคติดต่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนได้จัดทำโครงการอบรมการป้องกันโรคติดต่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการให้ความรู้กับผู้ปกครองของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในเด็กเล็ก แนวทางในการป้องกันโรค และวิธีการดูแลเบื้องต้น ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565