โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 “โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (หมูส้ม – แหนมเห็ด)”

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563

“โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (หมูส้ม – แหนมเห็ด)”

 

31 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 “โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (หมูส้ม – แหนมเห็ด)” ขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป

๒. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

๓. เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนได้พัฒนาทักษะด้านอาชีพ โดยการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

๔. เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิด

ร่วมกันทำ และร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน

 

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป จำนวน 30 คน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *