โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัด ” โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ” เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศให้คงอยู่สืบไป โดยการทำบุญถวายเทียนพรรษา และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม จำนวนทั้งหมด 6 วัด ได้แก่ วัดยางโทน วัดหนองตะแบก วัดหนองตาแดง วัดบ่อเสมา วัดหนองมะกรูด และวัดหนองไก่ห้าว