โครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

เพื่่อเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในตำบลยางโทน สร้างจิตสำนึกและปลูปฝังวินัยให้แก่ประชาชนตำบลยางโทน ให้รักษาความสะอาดโดยร่วมกันทำความสะอาดในชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ลพบุรีเมืองสะอาด