โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ปี2562 โดยอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านยางโทน จำนวน 71 คน และสมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จำนวน 20 คน  ณ โรงเรียนบ้านยางโทน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *