โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ประจำปี พ.ศ.2565 “หลักสูตรการปั้นลิงจากดินไทย”

ด้วยสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรีดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะการฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชน มีความรู้และนำผลิตภัณฑ์ที่อบรมไปสร้างมูลค่า เพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว