โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพตำบลยางโทน ” หลักสูตรการสานตะกร้าหวายใส่แก้วเยติ “

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพตำบลยางโทน ” หลักสูตรการสานตะกร้าหวายใส่แก้วเยติ ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2566

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *