โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลยางโทน ประจำปีงบประมาณ 2563 “โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (พริกแกง)”

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลยางโทน

ประจำปีงบประมาณ 2563

“โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (พริกแกง)”

 

5 สิงหาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลยางโทน ประจำปีงบประมาณ 2563 “โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (พริกแกง)” ณ ศาลาการเปรียญ วัดยางโทนสามัคคี ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป

๒. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

๓. เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุ แม่บ้านและประชาชนทั่วไปได้พัฒนาทักษะด้านอาชีพ โดยการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

๔. เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน

 

กลุ่มเป้าหมาย : 30 คน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *