โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ต้นแบบรักษ์ป่า รักษ์น้ำ เดินตามรอยพ่อ” ประจำปี พ.ศ. 2563

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ต้นแบบรักษ์ป่า รักษ์น้ำ เดินตามรอยพ่อ” ประจำปี พ.ศ. 2563

 

15 สิงหาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ต้นแบบรักษ์ป่า รักษ์น้ำ เดินตามรอยพ่อ” ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ให้ได้รับข้อมูล ได้รับการฝึกปฏิบัติ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จากพื้นที่ที่มีการอนุรักษ์และมีระบบการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ
  2. เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน ในการตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชุมชนและแหล่งน้ำ และเป็นต้นแบบในการร่วมกันฟื้นฟู ป่า น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในชุมชนของตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 45 คน

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *