โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563

11 สิงหาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 ณ วัดหนองมะกรูด หมู่ 10 ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำลำธารของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
  2. เพื่อให้แหล่งน้ำและพื้นที่ป่าชุมชนฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิม มีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง
  3. เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชุมชนและแหล่งน้ำ ร่วมกันฟื้นฟู ป่าชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
  4. เพื่อให้บทบาทหน้าที่ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ตลอดจนการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  5. เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตา ต่อพสกนิกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน รวมถึงประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *