โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุในตำบลยางโทน

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ส่งมอบโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุในตำบลยางโทนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *