โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ได้จัดทำโครงการปฏิบัติธรรมสัญจรตำบลยางโทน ประจำปี 2563 ในระหว่างเดือนมกราคม – กรกฏาคม 2563 ณ วัดในตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี และวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ปฏิบัติธรรม สืบทอดพระพุทธศาสนา และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม ตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) มาตรา 67 (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *