โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ได้ดำเนินการจัดโครงการงานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน พร้อมคณะผู้บริหารกล่าวเปิดโครงการ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *