โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ  2563

 

11 พฤศจิกายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ  2563

ณ วัดยางโทนสามัคคี ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไป

2. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจอันดีงามและเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและท้องถิ่น

3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนและมีการแสดงออกในสิ่งที่ดี รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน

 

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *