โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า พรมเช็ดเท้า” ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 5-7 และ 13-14 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า พรมเช็ดเท้า” ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลยางโทน เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *