องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-2019 ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนได้ดำเนินการแจกเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้กับชาวบ้านตำบลยางโทนเพื่อเป็นการป้องกันโรคในเบื้องต้น เนื่องจากหน้ากากอนามัยขาดตลาดและมีราคาสูง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *