หน.ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

นายวัฒนากร กลางชาติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

นางณัฏฐภรณ์ ปัทมโรจน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวิเชียร บุตรวงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางปฏิกาญจน์ วงษ์สมบัติ

หัวหน้าสำนักปลัด