หัวหน้าส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

ภารกิจด้านการจัดการ

1.  ปฏิบัติงานตามนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2.  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ หน่วยงานของ อบต.
3.  วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4.  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
5.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

ปลัด1

นายวัฒนากร กลางชาติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

098-2328928

ปลัด1

นายวัฒนากร กลางชาติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

085-8118566

edit12

นางณัฏฐภรณ์ ปัทมโรจน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

086-1292436

edit13

นายวิเชียร บุตรวงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

085-811-8566

edit13

นายวิเชียร บุตรวงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

085-811-8566