หนังสือเชิญประชุมฯ

หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประจำปี พ.ศ.2565

เชิญประชุมสมัยแรก
สมัยที่2
สมัยที่3 ครั้ง 1
สมัยที่สาม 2

 

หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประจำปี พ.ศ.2564

สมัยแรก
ประชุม สมัยที่สอง
สมัยสาม ครั้ง1
สมัยสาม ครั้ง2
วิสามัญ