หนังสือเชิญประชุมฯ

หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประจำปี พ.ศ.2563

หนังสือเชิญประชุม สามัญแรก
หนังสือเชิญประชุม สามัญที่สอง
หนังสือเชิญประชุม สามัญสาม 1
หนังสือเชิญประชุม สามัญสาม 2
หนังสือเชิญประชุม สามัญสี่ 1
หนังสือเชิญประชุม สามัญสี่ 2

 

หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประจำปี พ.ศ.2562

เชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1
เชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1
เชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 1
เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2
เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1