ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

สำนักปลัด

 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ  การปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  การบริหารงานบุคคล 
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓  งาน คือ

(๑)     งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารงานบุคคล   งานข้อบังคับตำบล งบประมาณประจำปี งานกิจการสภาขององค์การบริหารส่วนตำบล  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์และงานอินเตอร์เน็ตตำบล งานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ         งานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร งานอาคารสถานที่  งานสนับสนุนและบริการประชาชน งานรัฐพิธีงานประสานโครงการฝึกอบรม งานการประชุมกลุ่มพลังมวลชนอื่น ๆ งานอำนวยการและประสานราชการ  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  งานรักษาความสะอาดสำนักงาน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ ที่มิได้กำหนดว่าเป็นภารกิจหรือความรับผิดชอบของส่วนราชการใด

(๒)     งานนโยบายและแผน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานนโยบายและแผนพัฒนา  งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานรวบรวมสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภทและรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และแผนปฏิบัติการ งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

(๓)     งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  งานกฎหมายและนิติกรรม  งานดำเนินการทางคดีขององค์การบริหารส่วนตำบล  งานศาลปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์  งานอุทธรณ์  งานระเบียบการคลัง งานข้อบัญญัติตำบล งานเลือกตั้ง รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

อบต.ยางโทนจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวกับการดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป เด็กเยาวชน และคนรุ่นใหม่จะได้สืบสานมรดกของไทยไม่ให้สูญสิ้นไป

จัดการสิ่งแวดล้อม

ไม่ตกยุคกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันของชุมชนกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากชุมชน เป็นการเรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วยรูปแบบที่เหมาะสม คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

การป้องกันโรคติดต่อ

แนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการโรคติดต่อร้ายแรงคือการเสริมภูมิคุ้มกัน รวมทั้งการควบคุมจำนวนในพื้นที่ เป็นวิธีการป้องกันโรคที่ดีที่สุด รวมถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงอันตรายของโรคติดต่อที่จะมีผลกับประชาชน

บุคลากรสำนักปลัด

ความพร้อมเต็มศักยภาพ สำหรับการบริการที่มีประสิทธิภาพ

ว่าที่ ร.อ.ณัฐกร ยะสะกะ

นิติกรชำนาญการ

น.ส.นงลักษณ์ นงนุช

ครูชำนาญการ

จ.ส.อ.พัฒนพล สีเหลือง

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

น.ส.จุรีพร ทองจันทร์

นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.นิศารัตน์ มนตรี

นักวิเคราะห์นโยบายฯปฏิบัติการ

นายศิโรตม์ โกขุนทด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.อินทิรา แก่นทรัพย์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายสมชาย สุดประเสริฐ

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.อังศนา กุมภาพันธ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมพิต เพิดขุนทด

พนักงานจ้างเหมา

นายรำเพย นุชงาม

พนักงานจ้างเหมา

น.ส.เบ็ญจวรรณ์ ศรีแพ่ง

พนักงานจ้างเหมา

น.ส.ลัดดาวัลย์ งามถิ่น

พนักงานจ้างเหมา

นายจตุรงค์ ไตรวงษ์ตุ้ม

พนักงานจ้างเหมา

นายนพพล โสมสุข

พนักงานจ้างเหมา

นายหาญ ทองเอี่ยม

พนักงานจ้างเหมา

นายฉัตรชัย อิ่มชื่น

พนักงานจ้างเหมา

นายบุญเสริม คีมทอง

พนักงานจ้างเหมา

กิจกรรม/โครงการสำนักปลัด