วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ในสถานการณ์ปัจจุบันปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาดเข้าไปสู่ แหล่งชุมชน และ ตามสถานที่เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนอย่างหนัก  ดังจะเห็นได้จาก ข่าวหนังสือพิมพ์  โทรทัศน์  วิทยุ  และ ตามสื่อต่างๆ รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายป้องกันซึ่งเป็นนโยบายด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและนโยบายด้านยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และ เป็นนโยบายเร่งด่วน และในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ   เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  จึงได้เห็นความสำคัญในการป้องกันและการต่อต้านยาเสพติด  ในแหล่งชุมชน  หมู่บ้าน ตำบลยางโทน  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด

ยาเสพติดหมายถึง  สารหรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ  หรือจากการสังเคราะห์ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการกิน ดม สูบ ฉีด  หรือวิธีการใดๆ แล้วจะทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ เช่น  มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง  มีอาการอยากยา  เมื่อขาดยา  สุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง    วิธีการสังเกตผู้ติดยาเสพติด ร่างกายทรุดโทรมผิวพรรณไม่เปล่งปลั่ง (ในกรณีเด็กและวัยรุ่น)  มีอาการกัดกรามบ่อยๆ โดยไม่รู้สึกตัว  เนื่องจากฤทธิ์กระตุ้นของตัวยา  ลุกลี้ลุกลน พูดจาวกวนไม่รู้เรื่อง  อารมณ์ฉุนเฉียว มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างผิดปกติ  เช่น มีผลการเรียนแย่ลง  ทำงานประสิทธิภาพลดลง ห่างเหินจากสมาชิกในครอบครัว

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด  แสวงหากิจกรรมดีๆ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักแก้ไขปัญหาชีวิตในทางที่ถูกต้อง  ปรึกษาผู้ใหญ่เมื่อมีปัญหา  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว  และให้ความร่วมมือกับทางราชการ  เช่น แจ้งข่าวสาร แนะนำให้ผู้เสพยาเสพติดเข้าบำบัดรักษา

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *