ร้บแจ้งเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน พบเห็นการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม/เดือดร้อน โปรดแจ้ง โทรศัพท์ 0-3679 5301  Email : report@yangthon.go.th หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ยางโทน หากท่านติดต่องานแล้วไม่ได้รับความสะดวก เช่น ล่าช้าหรือมาหลายครั้งแล้วไม่ได้รับข้อยุติ กรุณาติดต่อโดยตรง นายวัฒนากร  กลางชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ในวันและเวลาทำการ โทร.0-3679 5333 เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน เรื่องร้องเรียนของท่านจะปกปิดเป็นความลับ ด้วยความขอบคุณ