รายนามผู้บริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภคและปัจจัยสำหรับศูนย์พักคอย(Community Isolation)อบต.ยางโทน

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) โดยใช้สถานที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับรองรับ หรือแยกกักผู้ติดเชื้อโควิด-19 รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว  ที่มีอาการไม่รุนแรง ทั้งนี้ได้มีผู้ประกอบการ ห้างร้าน และประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจบริจาคสิ่งของ อุปโภค-บริโภค รวมทั้งปัจจัย เพื่อช่วยเหลือผู้กักตัว โดยรายนามผู้บริจาค ดังต่อไปนี้

 1. บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 2. รัตนไชยกุล ฟาร์ม
 3. ไพรสิงห์ ฟาร์ม
 4. สมบูรณ์ ฟาร์ม
 5. พรนิพา ฟาร์ม
 6. นันทจิตฟาร์ม
 7. หจก.พีพีเจดีเวอร์ล็อปเมนท์
 8. จิ้น โฮม เซ็นเตอร์
 9. ร้านดำรงชัยวานิชย์
 10. ร้านเหลืองวิไลการพิมพ์
 11. ร้าน ช.รุ่งเรือง
 12. บริษัท เอชพีคอมพิวเตอร์ ซีซีทีวี เน็ตเวิร์ค แอนด์เซอร์วิส จำกัด
 13. ร้านโชคสุทิตตรา
 14. ร้านหนองม่วงการเกษตร
 15. กำนันณัฐยา บริบูรณ์บันเทิง
 16. คุณกาญจนา พุมวงศ์
 17. คุณคนึง คงบุตร
 18. คุณอาทรณ์ – คุณภัทรวรรณ เศรษฐ์สรไกร
 19. คุณวรินวาสน์ คล้อยนาค

ในโอกาสนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและกราบขออภัยมา ณ ที่นี้สำหรับรายชื่อที่ตกหล่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวตำบลยางโทน จะผ่านวิกฤต นี้ไปด้วยกัน

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *