รายงานการประชุมฯ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประจำปี พ.ศ.2563

รายงานการประชุม สามัญแรก
รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1
วิสามัญ 1
สาม ครั้งที่ 1
สาม ครั้งที่2
วิสามัญ 2 ครั้งที่ 1
วิสามัญสอง ครั้ง 2
สี่ ครั้งที่ 1
สี่ ครั้งที่2

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประจำปี พ.ศ.2562

ประชุมสภาอบต.สมัยแรก 12 ก.พ. 2562
รายงานการประชุมสภาอบต.สมัยที่สอง 30 เม.ย. 2562
ประชุมสภาอบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง 11 มิ.
ประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3_1 ส.ค. 62
รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้ง2
รายงานประชุมสภาอบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง 16 ก.ย. 62
รายงานการประชุมสภาอบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้ง2
ประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4_1 ต.ค. 62 (บันทึกอัตโนมัติ)