รายงานการประชุมฯ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประจำปี พ.ศ.2565

สมัยแรก

 

สมัยที่สอง

 

สมัยสาม 1

 

สาม 2

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประจำปี พ.ศ.2564

รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก 2564
รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง 2564
รายงานการะประชุม สาม ครั้งที่ 1
5.รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้ง2

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประจำปี พ.ศ.2563

รายงานการประชุม สามัญแรก
รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1
วิสามัญ 1
สาม ครั้งที่ 1
สาม ครั้งที่2
วิสามัญ 2 ครั้งที่ 1
วิสามัญสอง ครั้ง 2
สี่ ครั้งที่ 1
สี่ ครั้งที่2