มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

2.-เรื่องที่จะให้ผู้ได้ส่วนเสียส่วนมาก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *