มอบเตียงสำหรับผู้พิการ ตำบลยางโทน

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน นำโดย นางสกาวรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง ได้มอบเตียงสำหรับผู้พิการ โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากพระอาจารย์สมศักดิ์ ฐานุตตโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เงิน ได้มอบเตียงให้กับ นายอนันต์ ปานสกุล และ นายประเชิญ อ่อนละไม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตแก่คนพิการ กองสวัสดิการสังคมขอกราบขอบพระคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เงิน ในการอนุเคราะห์เตียงผู้ป่วยในครั้งนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *