มอบรถโยกสำหรับผู้พิการ ตำบลยางโทน

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน นางสกาวรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบรถโยกสำหรับผู้พิการ แก่ นายอนันตื ปานสกุล อยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 2 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพัฒนาสังคมและความ    ของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการต่อไป