พ่นหมอกควันให้กับโรงเรียนและสถานที่สาธารณะเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนดำเนินการพ่นหมอกควันให้กับโรงเรียนในพื้นที่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *