ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

O39.3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสมาชืกสภาท้องถิ่น

O39.4 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2565