ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ประกาศ อบต.ยางโทน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *