ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต.

ประกาศ อบต.ยางโทน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *