ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ

ประกาศ อบต.ยางโทน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ประกาศ อบต.ยางโทน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *