ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง

ประกาศ อบต.ยางโทน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *