ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู อบต.

ประกาศ อบต.ยางโทน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูฯ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *